The Osmosis
Premiera 14.02.2020

The Osmosis

Choreografia:

Natalia Maria Wojciechowska

Uwagi:

Koprodukcja: Teatr Druga Strefa & Warsaw Ballet

Teatr Druga Strefa
ul. Magazynowa 14 a 02-652 Warszawa

Archiwum