EN
25.07.2020, 12:28 Wersja do druku

Lublin. Oświadczenie Aktorów Teatru im. Juliusza Osterwy

Inne aktualności

Jako aktorzy Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie zaniepokojeni przyszłością Teatru przekazaliśmy do biura senatorskiego Pana Senatora Jacka Burego list otwarty organizacji społecznych działających w Teatrze i skany wszystkich dokumentów dotyczących konkursu na stanowisko dyrektora Teatru uzyskane zgodnie z zasadami dostępu do informacji publicznej.

Biuro Senatora błędnie zinterpretowało list będący częścią protokołu konkursowego jako adresowany do Doroty Ignatjew. Dokument w żaden sposób jej nie dotyczy.

Nasze intencje zostały jasno wyrażone w liście otwartym, który załączamy poniżej. Nasze działania podejmujemy z własnej inicjatywy, nie są one przez nikogo inicjowane, a dyrektor Ignatjew spraw konkursu nie komentuje.

Aktorzy Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie.

***

Dnia 24. 06. 2020 r., organizacje społeczne działające przy Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie, złożyły pismo do Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego.

Treść pisma publikujemy poniżej.

*

Szanowny Panie Marszałku,

Jako aktorzy zrzeszeni w organizacjach społecznych, działających w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie ( Koło ZASP i KZ ZZAP ), mając na uwadze podanie do wiadomości informacji o zakończeniu konkursu na stanowisko Dyrektora Teatru im. J. Osterwy w Lublinie jako „konkursu nierozstrzygniętego”, zwracamy się z prośbą do szanownego Pana Marszałka o zastosowanie w przedmiotowej sprawie procedury przewidzianej w art. 16 ust. 13 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i ogłoszenie nowego konkursu lub ewentualnie zastosowanie rozwiązania w postaci wystąpienia ministra kultury
i dziedzictwa narodowego o zgodę na powołanie dyrektora bez konkursu w osobie Pani Doroty Ignatjew.

Przedmiotowe rozwiązania doprowadzą do wyłonienia dyrektora spełniającego wszystkie kryteria oceny oraz posiadającego doświadczenie i wiedzę w zarządzaniu Teatrem im. J. Osterwy w Lublinie, zwłaszcza w kierowaniu nim w stanie epidemii, a także posiadającego zaufanie zespołu aktorskiego. Pragniemy zauważyć, że mamy pełne zaufanie do kompetencji Pani dyrektor, która sprawnie podejmuje decyzje oraz wznowiła pracęTeatru przy pełnym zachowaniu wytycznych i reżimów określonych dla instytucji kultury w okresie epidemii, a w okresie zamknięcia pracy Teatru wypracowała formę e-teatru pozwalającą Nam aktorom na pracę i kontakt z widzem, a widzom na utrzymanie ciągłości obcowania z kulturą.

Zapoznaliśmy się również z planami artystycznymi Pani Dyrektor na okres najbliższych sezonów i uważamy, że proponowane przez nią spektakle oraz inne wydarzenia artystyczne
w pełni wpisują się w misję Teatru, jak i pozwalają Nam aktorom rozwijać się artystycznie. Doceniamy, że repertuar budowany przez Panią Dorotę Ignatjew, to zarówno małe formy teatralne, które mogą być prezentowane na scenie kameralnej, jak i spektakle, w których zaangażowany jest prawie cały zespół aktorski. Nie wolno zapominać, że dla nas aktorów miarą dobrego doboru repertuaru, są zarówno pełne sale widowni, jak i zaproszenia na festiwale i wyróżnienia, jakie Teatr lub realizatorzy uzyskali z tego tytułu.

Doceniamy sprawność Pani Ignatjew w zarządzaniu Teatrem, co ma wyraz w uruchomienia za jej kadencji, pracy sceny kameralnej, utrzymywania dobrych wyników finansowych Teatru, starania aby pozyskiwać fundusze na remont budynku Teatru.

We współpracy z aktorami, Pani Dyrektor dąży do budowy zgranego zespołu aktorskiego przy jednoczesnym stwarzaniu możliwości kreowania wiodących ról. Pani Ignatjew rozbudowała Teatr w płaszczyźnie pracy z widzem, tak w drodze małych form teatralnych jak i w drodze prowadzenia warsztatów, kierowanych do seniorów, jak i młodzieży. Włączamy się w tą formułę współpracy, jesteśmy otwarci na szereg nowoczesnych form działalności marketingowej, jakie są obecnie wdrażane. Także i każda rocznica ważnego wydarzenia narodowego, jest należycie upamiętniona. Teatr włącza się w budowanie lokalnej społeczności.

Takie jest nasze postrzeganie pracy Pani Ignatjew przez ostatnie trzy lata.

Dużym zaskoczeniem była więc dla Nas decyzja komisji konkursowej w zakresie stwierdzenia, że „konkurs pozostał nierozstrzygnięty”.

Z treści ust. 11 z art. 16, który daję podstawę takiej decyzji wynika bowiem, że tylko wtedy konkurs jest nierozstrzygnięty, gdy spełniona jest jedna z dwóch przesłanek:

1. żadna oferta nie spełnia warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie,

2. żaden z uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie nie spełnia kryteriów, oceny ustalonych przez komisję konkursową.

W tym przypadku niewątpliwie skoro Pani Dyrektor Ignatjew, jak i inni kandydaci na to stanowisko, zostali zaproszeni do etapu konkursowego polegającego na prezentacji i rozmowie, to należy stwierdzić, że pierwsza przesłanka nie ma zastosowania.

Odnosząc się do drugiej przesłanki stwierdzić należy, że także nie miała ona zastosowania, gdyż to czy określony kandydat spełnia kryteria oceny jest wyrazem głosu każdego z członków komisji, którzy głosują za określonym kandydatem.

Członek komisji głosuje tylko wtedy, gdy uznaje że dany kandydat spełnia kryteria oceny.

Trudno uznać, aby członek komisji głosował „za” kandydatem, który takich kryteriów nie spełnił.

Czym innym jest więc nieuzyskanie bezwzględnej ilości głosów za kandydatem, co miało miejsce w tym konkursie, a czym innym jest niespełnienie przez kandydatów kryteriów oceny, czego nie było.

W związku z tym skoro regulacja ustawowa pozwala stwierdzić, że konkurs jest nierozstrzygnięty tylkow sytuacji, gdy żaden z uczestników nie spełni kryteriów oceny, to uznać należy, że brak uzyskania większości za określonym kandydatem nie stanowi ustawowej przesłanki do stwierdzenia, że „konkurs został nierozstrzygnięty”.

Z tych względów należy uznać, że prace komisji konkursowej zakończyły się wadliwą uchwałą, której korekta może nastąpić tylko w drodze określonego postępowania Pana Marszałka, zgodnie z wnioskiem który niniejszym składamy.

Prosimy o uszanowanie stanowiska środowiska artystycznego, którego wyrazem są głosy oddane „za” kandydaturą Pani Doroty Ignatjew.

Z wyrazami szacunku,

Wiceprzewodniczący Zarządu KZ ZZAP przy Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie 

Przemysław Gąsiorowicz

Przewodniczący Koła  ZASP przy Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie

Paweł Kos

Członkowie Zarządu KZ ZZAP 

Wojciech Rusin

Daniel Salman

Źródło:

Materiał własny