EN

30.09.2022, 16:55 Wersja do druku

Warszawa. Jak rektor Akademii Teatralnej wprowadza w błąd opinię publiczną – informacja MKiDN o finansowaniu uczelni

Anna Pawłowska-Pojawa, dyrektor Centrum Informacyjnego
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowała sprostowanie dotyczące wypowiedzi rektora Wojciecha Malajkata: 

Inne aktualności

W związku z nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi w ostatnim czasie przez rektora warszawskiej Akademii Teatralnej, Pana Wojciecha Malajkata (publikacje: „Zamykam uczelnie na zimę”, Gazeta Wyborcza Tygodnik Warszawa, 30 września 2022 r., „Wojciech Malajkat musi zamknąć szkołę, bo nie ma pieniędzy na prąd. Padło wiele gorzkich słów”, Fakt.pl 29 września 2022 r., „Studenci na zdalne. Winne ceny prądu”, Gazeta Wyborcza Warszawa, 22 września 2022 r.), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że:

1. Wyzwania związane ze wzrostem kosztów energii i podejmowane w tej sprawie przez rząd działania osłonowe m.in. planowane zamrożenie cen energii dla instytucji publicznych, w tym uczelni artystycznych i instytucji kultury były jednym z tematów informacji przedstawianej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Glińskiego podczas spotkań i dyskusji z rektorami i kanclerzami uczelni artystycznych 15 września 2022 r., a także dyrektorami instytucji artystycznych 28 września 2022 r. Pan Wojciech Malajkat uczestniczył w spotkaniu z wicepremierem Glińskim w dn. 15 września, a zatem miał okazję, aby się z tą informacją zapoznać i uściślić w razie potrzeby (nie zadał jednak wtedy ministrowi żadnego pytania, natomiast w wywiadach pomija fakt, że sprawy wzrostu kosztów utrzymania uczelni były na spotkaniu omawiane i wyjaśniane).

2. Nieprawdziwe są informacje o rzekomym braku lub uszczupleniu dotacji ministerialnych dla warszawskiej Akademii Teatralnej. Finansowanie publicznych uczelni artystycznych odbywa się na podstawie jednolitego wobec wszystkich nadzorowanych podmiotów algorytmu podziału subwencji, określonego w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2018 r. Algorytm opiera się na danych statystycznych wprowadzanych przez uczelnie do systemu POL-on i obejmuje między innymi takie dane jak: liczba studentów i doktorantów, liczba nauczycieli akademickich, współczynnik kosztochłonności kierunku studiów, współczynnik działalności naukowej, współczynnik umiędzynarodowienia oraz referencyjną liczbę studentów studiów stacjonarnych przypadających na nauczyciela akademickiego. Uczelnie otrzymują również dotację przeznaczoną na działalność kulturalną, której wysokość również zdeterminowana jest parametrami określonymi w powyższym rozporządzeniu - w szczególności liczbą studentów.

3. Jednym z nielicznych mechanizmów pozwalających na bardziej autonomiczne działanie Ministra w tej materii jest podział dwuprocentowej części uzupełniającej subwencji. Pula środków podlegających podziałowi pomiędzy 19 nadzorowanych uczelni artystycznych jest pochodną wielkości budżetu i wynosi ok. 14 mln zł rocznie. Decyzje dotyczące przeznaczenia powyższych środków każdorazowo stanowią przedmiot szerokich analiz MKiDN, uwzględniających szereg okoliczności działalności nadzorowanych uczelni artystycznych. W ramach przeprowadzanej w bieżącym roku budżetowym analizy sytuacji uczelni artystycznych, stanowiącej podstawę podziału dwuprocentowej części uzupełniającej subwencji, Akademii Teatralnej w Warszawie przyznane zostały środki w wys. 1 mln 24 tys. zł, co stanowi piątą najwyższą subwencję spośród wszystkich uczelni artystycznych!

4. Zgodnie z deklaracją złożoną przez wicepremiera Piotra Glińskiego, Akademia Teatralna w Warszawie, podobnie jak inne uczelnie artystyczne, otrzyma od października środki na zwiększenie wynagrodzeń w wysokości 4,4 %, a od maja 2023 r. – dalsze 3,4% (łącznie - tak jak w całej sferze budżetowej – wynagrodzenia mają wzrosnąć o 7,8 %)

5. Ogółem w ciągu minionych 5 lat Akademia Teatralna w Warszawie otrzymała (lub otrzyma w 2022 r.) z dodatkowych środków będących w dyspozycji Ministra 7 mln 505 tys. zł, w tym 1 mln 573 tys. w 2021 r. i 1 mln 24 tys. zł w 2022 r.

6. Ponadto we wskazanym okresie AT otrzymała 2 mln 629 tys. na działalność kulturalną i ponad 2 mln na działalność inwestycyjną, a na 31 grudnia 2021 r. na koncie Akademii znajdowało się ponad 9 mln zł.

Źródło:

www.gov.pl
Link do źródła

Wątki tematyczne