EN

14.10.2022, 17:02 Wersja do druku

Warszawa. MKiDN: Instytucje kultury objęte rządowym projektem ustawy dot. ograniczenia cen energii

Inne aktualności

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje:

Wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność kulturalną, w tym m.in. muzeów, centrów i galerii sztuki, teatrów, teatrów operowych, filharmonii, kin, bibliotek, domów i ośrodków kultury oraz archiwów, a także szkół artystycznych wszystkich szczebli oraz organizacji pozarządowych realizujących działalność pożytku publicznego przewiduje przyjęty w piątek przez rząd projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Cena maksymalna energii elektrycznej dla tej grupy odbiorców wyniesie 785 zł/MWh.

Wg projektu ustawy, cena maksymalna sprzedaży energii elektrycznej w wysokości 785 zł/MWh będzie stosowana w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, do których na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaliczono również:

• podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w szczególności: teatry, opery, filharmonie, instytucje filmowe, kina, muzea, domy kultury, ogniska artystyczne, centra i galerie sztuki, ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby tej działalności;

• podmioty prowadzące działalność archiwalną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego, np. archiwa państwowe, archiwa wyodrębnione, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby tej działalności.

Jako odbiorcy uprawnieni wskazane są również jednostki systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym szkoły i uczelnie artystyczne, placówki artystyczne, placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności. Niższe stawki obejmą także jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty świadczące na rzecz tych jednostek usługi, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania zadań zleconych i zadań własnych, w tym usług z zakresu kultury, m.in. bibliotek i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Odbiorcami uprawnionymi w świetle przyjętego przez rząd projektu ustawy są również organizacje pozarządowe w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby działalności pożytku publicznego.

Warunkiem zastosowania ceny maksymalnej wobec danego podmiotu jest złożenie przez odbiorcę energii oświadczenia w terminie do 30 listopada 2022 r. Wzór oświadczenia zostanie określony w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.

Źródło:

PAP

Wątki tematyczne