EN

15.10.2020, 12:03 Wersja do druku

Gardzienice. List do Pana Witolda Mrozka i Gazety Wyborczej ws. funduszy norweskich

Wyjaśnienie dotyczące przyznania "Gardzienicom" środków z tzw. funduszy norweskich publikuje Wojciech Goleman, z-ca dyrektora ds. administracyjnych OPT Gardzienice.

Szanowny Panie Redaktorze,

w Pana artykule pt. „Suki zemsty” deprecjonują „gniazdo” w „Gazecie Wyborczej" z dn. 12.10.2020 znalazło się wprowadzające w błąd sformułowanie o tym, że: „Ministerstwo Kultury, które współprowadzi teatr [Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice"], ostatnio wsparło go kwotą 464 tys. euro z części tzw. funduszy norweskich, którą dysponuje".

Przykro nam, że w trakcie powstawania materiału nie skontaktował się Pan z naszą instytucją. Pozwoliłoby to na uniknięcie błędów w Pana artykule, które wynikają, jak przypuszczam, z niepełnych informacji, jakie Pan otrzymał z gorzej poinformowanych źródeł.

W związku z tym, pozwalam sobie zabrać głos jako osoba odpowiedzialna na przygotowanie wniosku dotyczącego realizacji tego projektu i przesyłam wyjaśnienie przedstawiające szczegóły poruszonej przez Pana Redaktora kwestii.

Środki, o których pisze Pan w artykule, dotyczą dofinansowania projektu: Praktykowanie historii. Norwegia i Polska - odnajdywanie w czasie i przestrzeni. Interdyscyplinarne przedsięwzięcie Teatrów Stella Polaris i Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice (z Partnerami), w sferze: teatru i filmu; muzyki i tańca; sztuk wizualnych i refleksji akademickiej, złożonego przez Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice" wraz z partnerami: norweską grupą „Stella Polaris” oraz Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Zostały one przyznane w ramach otwartego konkursu w ramach Programu „Kultura", Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Procedura wyboru projektów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG jest transparentna, a wszystkie informacje, w tym listy rankingowe wraz z kwotami przyznanego dofinansowania, są publikowane na stronie internetowej programu: https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/pl/strona-glowna.php

Zgodnie z procedurami obowiązującymi w ramach programu wnioski oceniane są pod względem merytorycznym przez zespół ekspertów – przy czym każdy wniosek podlega ocenie zarówno eksperta polskiego, jak i norweskiego. Następnie lista ratingowa podlega akceptacji Komitetu Selekcyjnego dla Działania 2, w skład którego wchodzą przedstawiciele:

- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

- Narodowego Centrum Kultury,

- Instytutu Teatralnego,

- Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

- oraz Norweskiej Rady Sztuki.

Na podstawie rekomendacji Komitetu wydawana jest formalna decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szczegółowy opis tej procedury, może Pan znaleźć również w Podręczniku Wnioskodawcy, (pkt 7.5, s. 30, link: https://eogkultura.mkidn.gov.pl/modules/download_gallery/dlc.php?file=206&id=1582850546 ).

W wyniku tak prowadzonej oceny, wniosek złożony przez Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice" oraz Stella Polaris i CSK został oceniony najwyżej spośród 57, które przeszły etap oceny formalnej i jako jeden z 14 został wybrany do dofinansowania.

Przyznane dofinansowanie dla wszystkich zaangażowanych w projekt instytucji wynosi 464 290,18 EUR i dotyczy całego 2-letniego projektu. Zgodnie z budżetem projektu, stanowiącym część dokumentacji aplikacyjnej dofinasowanie działań, za które odpowiada OPT „Gardzienice" wynosi 191 158,44 EUR; pozostała część przeznaczona jest na działania partnerów: norweskiego teatru „Stella Polaris" oraz partnera polskiego – Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Trudno odnieść mi się do wrażeń Pana Redaktora o trudności w uzyskaniu informacji o finansowaniu Ośrodka. Jako instytucja publiczna dbamy o jawność i transparentność naszych finansów. Nasze sprawozdania finansowe są co roku badane przez biegłego rewidenta i przedkładane do akceptacji organizatorów. Tym bardziej zaskoczyło nas umieszczone w artykule stwierdzenie, z racji, że w ostatnim czasie nie otrzymaliśmy od przedstawicieli mediów żadnych próśb o bardziej szczegółowe informacje w tym obszarze.

Rozumiemy, że Pana artykuł i widoczne w nim zaangażowanie, wynikają z troski o polską kulturę i ważne dla niej instytucje. Są to to wartości ważne również dla nas. Dlatego jesteśmy otwarci do współpracy i rozmów na temat naszych projektów artystycznych, planów – w tym kwestii dotyczących ich finansowania.

Z wyrazami szacunku,

Wojciech Goleman

z-ca dyrektora ds. administracyjnych

Źródło:

Materiał własny

Wątki tematyczne