EN

22.09.2020, 17:13 Wersja do druku

Warszawa. Nabór wniosków w programie "Gaude Polonia" na 2021 r.

mat. organizatora

Do 15 października trwa nabór wniosków w programie stypendialnym MKiDN "Gaude Polonia" na 2021 r. Stypendium skierowane jest do twórców z Europy Środkowo-Wschodniej. Laureaci otrzymują m.in. możliwość półrocznego pobytu w Polsce oraz stypendium w wysokości 3 tys. 750 zł brutto miesięcznie.

Program "Gaude Polonia" został zainicjowany w 2003 roku. Jest adresowany do młodych (do 40 roku życia, w wyjątkowych wypadkach do 45 roku życia) twórców z Europy Środkowo-Wschodniej, w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy. Celem programu jest budowanie dobrych relacji Polski z jej sąsiadami na gruncie kultury, promocja kultury polskiej oraz współpraca między środowiskami artystycznymi Polski i krajów naszego regionu Europy.

Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury (NCK).

Program polega na półrocznym pobycie w Polsce, w czasie którego stypendyści realizują swoje projekty stypendialne pod opieką uznanych polskich artystów i instytucji kultury. Konkursem objęte są stypendia półroczne w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2021 r. Wysokość stypendium wynosi 3 tys. 750 zł brutto miesięcznie.

NCK przekazało, że wniosek o przyznanie stypendium z programu Gaude Polonia należy złożyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres: Instytutu Polskiego w Mińsku, Instytutu Polskiego w Kijowie lub Narodowego Centrum Kultury.

Wniosek powinien zawierać minimum dwie rekomendacje twórców uznanych w danej dziedzinie. Do dokumentów należy dołączyć CD lub pendrive z nagraniami lub portfolio z pracami kandydata. W przypadku przesyłki pocztowej rozstrzygające znaczenie ma data stempla pocztowego.

Na stronie Narodowego Centrum Kultury napisano, że warunkiem udziału w konkursie jest: obywatelstwo Białorusi/Ukrainy lub innego państwa środkowo-wschodniej Europy, wiek do 40 roku życia (w wyjątkowych wypadkach do 45 roku życia), wykształcenie wyższe, dorobek w reprezentowanej przez kandydata dziedzinie, projekt stypendialny.

NCK poinformowało ponadto, że o stypendium może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo Białorusi/Ukrainy lub innego państwa Europy środkowo-wschodniej, która w terminie do 15 października 2020 r. złoży wniosek opisujący koncepcję projektu stypendialnego (autorski projekt twórczy w dziedzinie filmu, fotografii, konserwacji dzieł sztuki, literatury/przekładu, muzealnictwa, muzyki, sztuk wizualnych, teatru, a także historii i krytyki filmu, muzyki, sztuki, teatru) w Instytucie Polskim w Kijowie/Mińsku lub bezpośrednio w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie, do którego zostaną dołączone wymagane załączniki (przygotowane zgodnie z wytycznymi opisanymi w regulaminie konkursu).

Jak dodano, "oceny formalnej wniosków dokonuje NCK w terminie do 45 dni od daty zakończenia naboru wniosków". Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Komisji. Stypendia przyznawane są decyzją ministra na podstawie rekomendacji komisji. Decyzja o przyznaniu stypendium zapada w terminie nie wcześniejszym niż 1 grudnia 2020 r., ale nie późniejszym niż 15 grudnia 2020 r.

Regulamin i wzory dokumentów znajdują się pod adresem


Źródło:

PAP