EN

20.10.2020, 15:58 Wersja do druku

Warszawa. Multimedialna Wystawa Konrada Pustoły online

30 października o godz. 19.00 odbędzie się wernisaż Multimedialnej Wystawy Fotografii Konrada Pustoły. Wystawa odbędzie się online w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim. 

mat. organizatora

Prace fotograficzne Konrada Pustoły są niezwykle przenikliwym komentarzem artystycznym do wydarzeń związanych z polską transformacja ustrojową. Pokazują proces niezwykle złożony w obrazach, które z jednej strony katalogują zmiany, z drugiej opatrują je krytycznym komentarzem i porządkują. Czym są bowiem fotografie niedokończonych domów, jak nie informacją o bankructwie inwestora i jego specyficznym guście. Czym są widoki z okien gabinetów wpływowych ludzi polityki i mediów, jak nie informacją na temat nowego sposobu widzenia świata? Prace Konrada Pustoły mają więc nie tylko wielki walor artystyczny, mają tez potencjał narracyjny, który pozwala przedefiniować sposób postrzegania procesów transformacyjnych. Te cykle są bardzo polskie, ale są też reprezentatywne dla procesów transformacyjnych w bliskich nam krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Dodają ciekawy komentarz do spraw naszych sąsiadów. Konrad Pustoła podróżował wielokrotnie do Ukrainy, brał tez udział w działaniu artystycznym „Obóz Solidarność”. Prezentacja jego prac w krajach Europy Środkowo - Wschodniej na pewno wzbudzi duże zainteresowanie i dyskusję. Dzieło Pustoły jest już zamknięte z powodu przedwczesnej śmierci artysty, tym ciekawiej podsumowuje bardzo niejednoznaczny i wciąż świeży, domagający się komentarza okres najnowszej historii Polski.

WYSTAWA BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE FUNDACJI NOWYCH DZIAŁAŃ

WERNISAŻOWA DYSKUSJA ONLINE 

30 października | 19.00 

Prowadzący: Piotr Gruszczyński

Uczestnicy: 

Svitlana Oleshko - scenarzystka, reżyserka, nauczycielka reżyserii, dyrektorka niezależnego Charkowskiego Teatru Arabeska. Kurator wielu projektów, międzynarodowych festiwali, programów edukacyjnych. 

Mykhailo Barbara - piosenkarz, aktor, tłumacz. Były solista zespołu „Dead Rooster”. Ma kilka własnych projektów muzycznych. Jako pierwszy przetłumaczył na język ukraiński sześć sztuk Witkacego.

Stas Zhyrkov - reżyser, pedagog, dyrektor  naczelny i artystyczny Teatru Dramatu i Komedii na lewym brzegu Dnipra w Kijowie, zasłużony Artysta Ukrainy.

Kurator: Piotr Gruszczyński

Produkcja: Maria Wilska, Fundacja Nowych Działań 

Projekt: Sergey Shabohin   

Koordynacja: Maryna Dashuk

Partnerzy: Teatr Dramatu i Komedii na lewym brzegu Dniepra (Kijów, Ukraina), Teatr-studio Arabesky (Charków, Ukraina)

Dofinansowano w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, w ramach program dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty” .

Мультимедійна фотовиставка 

Конрада Пустоли 

30 жовтня | 19.00

Фото-роботи Конрада Пустоли є надзвичайно проникливим художнім коментарем подій, пов'язаних з польською політичною трансформацією. Вони показують надзвичайно складний процес у зображеннях, які, з одного боку, каталогізують зміни, з іншого - дають їм критичний коментар і впорядковують його. Що таке фотографії недобудованих будинків, як не інформація про банкрутство інвестора і його специфічний смак. Що таке види з вікон кабінетів впливових людей політики та ЗМІ, як не інформація про новий спосіб бачення світу? Таким чином, роботи Конрада Пустоли мають не тільки велику художню цінність, але і наративний потенціал, який дозволяє перевизначити спосіб сприйняття трансформаційних процесів. Ці цикли дуже польські, але вони також є репрезентативними для трансформаційних процесів у близьких нам країнах Центральної та Східної Європи. Вони додають цікавий коментар до справ наших сусідів. Конрад Пустола неодноразово їздив до України, брав участь у мистецькій акції «Табір солідарності». Презентація його робіт у країнах Центральної та Східної Європи, безумовно, викличе великий інтерес і дискусію. Твір Пустоли вже завершений через ранню смерть художника, проте тим цікавіше він резюмує дуже неоднозначний і все ще свіжий період новітньої історії Польщі, що вимагає коментаря. 

ВИСТАВКА БУДЕ ДОСТУПНА НА САЙТІ ФОНДУ НОВИХ ДІЙ 

 ОНЛАЙН ДИСКУСІЯ З НАГОДИ ВІДКРИТТЯ 

30 жовтня | 19.00 

Ведучий: Пьотр Ґрущинський  

Учасники: 

Світлана Олешко - сценаристка, режисерка, викладачка режисури, директорка незалежного харківського театру Арабески. Кураторка численних проєктів, міжнародних фестивалів, освітніх програм. Викладає режисуру.

Михайло Барбара - співак, актор, перекладач. Екс-соліст гурту «Мертвий півень». Має декілька власних музичних проєктів. Першим переклав шість п‘єс Віткаци українською. 

Стас Жирков – режисер, педагог, директор і художній керівник Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра в Києві, засужений артист України.

 Куратор: Пьотр Ґрущинський  

Продюсер: Марія Вільська, Фонд Нових Дій 

Дизайн: Сергій Шабохін

Координація: Марина Дашук  

Партнери: Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра (Київ, Україна), Театр-студія Арабески (Харків, Україна)

Профiнансовано в рамках багаторічної програми "NIEPODLEGŁA" на 2017-2022 роки, в рамках грантової програми Інституту Адама Міцкевича "Kulturalne pomosty”.

Multimedia photo exhibition of 

Konrad Pustola

30. October | 7 pm. 

Photographic works by Konrad Pustola are an extremely insightful artistic commentary on the events related to the Polish political transformation. They show an extremely complex process in images, that on the one hand catalog changes, and on the other give them a critical comment and organize it. What are the photos of unfinished houses, if not an information about the bankruptcy of the investor and his specific taste. What are the views from the offices of influential people in politics and the media, if not an information about a new way of seeing the world? Thus, the works of Konrad Pustola have not only great artistic value but also a narrative potential, that allows us to redefine the way we perceive transformational processes. These cycles are very Polish, but they also represent transformation processes in the countries of Central and Eastern Europe, that are close to us. They add an interesting commentary to the affairs of our neighbours. Konrad Pustola has repeatedly traveled to Ukraine and also participated in the art campaign "Solidarity camp". The presentation of his works in the countries of Central and Eastern Europe will certainly arouse great interest and discussion. Pustola's work has already been completed due to the artist's early death, but it makes it more interesting to summarize a very ambiguous and still fresh period of Poland's recent history, which is worth commenting on. 

THE EXHIBITION WILL BE AVAILABLE AT THE FOUNDATION’S WEBSITE

OPENING DISCUSSION ONLINE 

30. October | 7 pm. 

Host: Piotr Gruszczyński

Guests: 

Svitlana Oleshko is a screenwriter, director, directing teacher, the head of the independent Kharkiv Arabesque theater. Curator of numerous projects, international festivals, and educational programs.

Mykhailo Barbara is a singer, actor, and interpreter. Ex-soloist of the group "Mertvij pіven'"( a dead rooster). He has several music projects of his own. Mykhailo was the first to translate six of Vitkatsi's plays into Ukrainian.

Stas Zhyrkov is a director, teacher, the head and artistic director of the Left Bank Theatre in Kyiv, Honored Artist of Ukraine.

Curator: Piotr Gruszczyński 

Production: Maria Wilska, the Foundation of New Activities

Design: Sergey Shabohin 

Coordination: Maryna Dashuk

Partners: Left Bank Theater (Kyiv, Ukraine), Theatre-studio Arabesky (Kharkiv, Ukraine)

Financed under the NIEPODLEGŁA Multiannual Programme for 2017-2022, as a part of the “Kulturalne pomosty” grant programme of the Adam Mickiewicz Institute.

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne