EN
25.02.2022, 16:44 Wersja do druku

Rosja. Rosyjscy krytycy przeciw agresji na Ukrainę

Rosyjscy krytycy teatralni protestują przeciw agresji na Ukrainę, wyrażają ból i solidaryzują się z kolegami z Ukrainy.

Prezes i Sekretariat Generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (AICT-IATC) otrzymał dziś wiadomość od kolegów z Sekcji rosyjskiej IATC skierowaną do kolegów z Sekcji ukraińskiej IATC. Przekazujemy tę wiadomość wszystkimi możliwymi kanałami.

„Drodzy koledzy i przyjaciele!

Jesteśmy przerażeni i potępiamy zbrojną agresję rozpoczętą przeciwko mieszkańcom Ukrainy przez rząd [Rosji]. Wyrażamy swój protest na wszelkie możliwe sposoby - manifestując i podpisując petycje przeciwko wojnie. Odczuwamy wstyd i bezsilność. Bądźcie bezpieczni! Niech teatr zawsze będzie miejscem dla ludzkości”.

Jedną z nadrzędnych misji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych jest promowanie globalnej wolności wypowiedzi, budowanie międzykulturowych mostów oraz wspieranie wolności tam, gdzie jest ona ograniczana. IATC apeluje do rządu rosyjskiego o umożliwienie swobodnego i pokojowego wyrażania sprzeciwu wewnątrz jego granic oraz o poszanowanie granic niepodległych narodów.

Swoboda wypowiedzi jest teraz punktem zbornym dla kochających wolność ludzi na całym świecie. Zdecydowanie wzywamy rząd rosyjski do zaprzestania i zaniechania obecnej ścieżki opresji [tłum. e-teatr.pl].

***

The President and General Secretariat of the International Association of Theatre Critics (AICT-IATC) today received a message from our colleagues in the Russia Section of IATC to our colleagues in the Ukraine Section of IATC. We are distributing this message through all available channels.

“Dear colleagues and friends!

We are horrified and condemn the military aggression that is launched against Ukrainian people by this government. We express our protest by all available means – manifesting and signing petitions against the war. We feel shame and helplessness. Be safe! Let theatre always stay a space for humanity.”

One of the primary missions of the International Association of Theatre Critics is to promote global free expression, the building of bridges between cultures, and the advocacy of freedom whenever it is constrained. The IATC calls upon the Russian government to allow the free and peaceful expression of dissent within its border and to respect the borders of independent nations.

Free expression is now a rallying point for freedom-loving people throughout the globe. We strongly urge the Russian government to cease and desist from its current path of oppression.

***

À : La Section nationale ukrainienne de l’Association internationale des critiques de théâtre (AICT)

DE : La Section nationale russe de l’Association internationale des critiques de théâtre (AICT)

OBJET : Invasion militaire russe de l’Ukraine

Le président et le secrétariat général de l’Association internationale des critiques de théâtre (AICT) ont reçu aujourd’hui un message de nos collègues de la section russe de l’AICT, destiné à nos collègues de la section ukrainienne. Nous diffusons ce message par tous les canaux disponibles.

« Chers collègues et amis !

Nous sommes horrifiés et condamnons l’agression militaire lancée contre le peuple ukrainien par ce gouvernement. Nous exprimons notre protestation par tous les moyens disponibles – en manifestant et en signant des pétitions contre la guerre. Nous ressentons de la honte et de l’impuissance. Prenez garde ! Que le théâtre demeure toujours un espace pour l’humanité. »

L’une des principales missions de l’Association internationale des critiques de théâtre consiste à promouvoir la liberté d’expression dans le monde, la construction de ponts entre les cultures et la défense de la liberté chaque fois qu’elle est contrainte. L’AICT appelle le gouvernement russe à permettre l’expression libre et pacifique de la dissidence à l’intérieur de ses frontières et à respecter les frontières des nations indépendantes. La liberté d’expression est désormais un point de ralliement pour les personnes éprises de liberté à travers le monde. Nous demandons instamment au gouvernement russe de cesser et d’abandonner sa trajectoire actuelle vers l’oppression.

Tytuł oryginalny

Rosyjscy krytycy przeciw agresji na Ukrainę

Źródło:

AICT Polska
Link do źródła

Data publikacji oryginału:

25.02.2022

Wątki tematyczne