EN
23.02.2022, 11:07 Wersja do druku

Kraków. Oświadczenie Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie powodów wszczęcia procedury odwołania dyrektora Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie

Inne aktualności

W odpowiedzi na pojawiające się w przestrzeni publicznej liczne nieprawdziwe informacje dotyczące powodów wszczęcia procedury odwołania pana Krzysztofa Głuchowskiego z funkcji dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru im. J. Słowackiego informujemy, że wszczęcie powyższej procedury jest wynikiem stwierdzonego naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem, polegającym na naruszeniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Audyt wewnętrzny wykazał, iż wbrew przepisom ustawy PZP, dyr. Krzysztof Głuchowski nie przeprowadził postępowania przetargowego na usługi kompleksowego utrzymania czystości w teatrze i zawierał kolejne odrębne umowy z wybranym przez siebie wykonawcą, czym naruszył prawo. Istotny w tym przypadku jest fakt, iż dyrektor oszacował wartość zamówienia, która wyniosła 800 tys. zł i wpisał zamówienie do planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Co za tym idzie, był świadomy konieczności przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, czego jednak nie dokonał. Czynności te noszą znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych i są przedmiotem analizy podjętej przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Warto podkreślić, iż wskazane wyżej naruszenie zostało stwierdzone podczas czynności sprawdzających przeprowadzonych przez pracowników Biura Audytu i Kontroli UMWM
w dniach od 17.09.2021 do 20.10.2021 roku, a więc znacznie wcześniej niż premiera spektaklu „Dziady” w reż. Marii Kleczewskiej (19.11.2021 r.) i nie miała wspólnego z tym wydarzeniem.

Czynności sprawdzające są rutynowym wymaganiem w stosunku do jednostki audytowanej, przeprowadzane każdorazowo, w sytuacji gdy wcześniejszy audyt wykaże nieprawidłowości. W związku z ich wykryciem wydawane są zalecenia.

To też miało miejsce w przypadku Teatru im. J. Słowackiego. Na przełomie sierpnia i września 2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przeprowadził audyt dotyczący systemu udzielania zamówień publicznych w instytucji. W jego wyniku zidentyfikowano nieprawidłowości i wydano 13 zaleceń zmierzających do ich usunięcia. Wszystkie zgodnie z procedurą zostały przyjęte do realizacji przez jednostkę audytowaną.

Audytorzy chcąc sprawdzić, czy instytucja wdrożyła zalecenia, na przełomie września i października 2021 roku przeprowadzili czynności sprawdzające. Podczas nich kontrolerzy zidentyfikowali znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych wskazanych w art. 17 ust. 1b pkt 1) udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie lub procedurze, określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. Dotyczyły one wspomnianej usługi sprzątania.

Informacja o wynikach czynności sprawdzających została przekazana dyrektorowi teatru oraz marszałkowi województwa 25.10.2021 r. (także przed premierą „Dziadów”). Powyższe ustalenia z czynności sprawdzających skutkowały także przygotowaniem i przekazaniem zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, które miało miejsce w grudniu 2021 r.

Należy również wskazać, iż nie była to pierwsza sytuacja, w której Pan Dyrektor Głuchowski naruszył przepisy prawa. Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Krakowie 16 grudnia 2019 roku wydała orzeczenie o naruszeniu przez dyr. Krzysztofa Głuchowskiego dyscypliny finansów publicznych (które stało się prawomocne 25.03.2020 r.). Naruszenie dotyczyło nieprawidłowości finansowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego. We wspomnianym przypadku Komisja odstąpiła od wymierzenia kary, powołując się na krótki okres sprawowania funkcji.

Ponadto, Dyrektor nie sprawował należytego nadzoru na pracownikami instytucji, którzy doprowadzili do wystąpienia strat finansowych, co zostało potwierdzone w przesłanej informacji przez RIO w dniu 29 stycznia 2019 r. W tym przypadku stwierdzono naruszenie dyscypliny finansów publicznych względem pracowników podległych dyrektorowi Krzysztofowi Głuchowskiemu. Główna Komisja Orzekająca wprost stwierdziła, że kierownik jednostki nie zabezpieczył w sposób należyty środków publicznych, wprowadził mechanizm braku kontroli wydatkowanych środków na poziomie elementarnym, co umożliwiło wystąpienie nadużyć.

Odstąpienie od realizacji umowy z dnia 23 października 2018 r.

Dodatkowo zachowanie Pana Krzysztofa Głuchowskiego wskazuje na odstąpienie od realizacji umowy z dnia 23 października 2018 r. (ze zm.) w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie oraz programu jego działania w zakresie paragrafu 4 ust 2 umowy, tj. zobowiązania dyrektora do dbałości o dobre imię Teatru w okresie sprawowania swej funkcji.

Świadczą o tym:

  • rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o działalności Teatru, m.in: podanie przez Pana Dyrektora Krzysztofa Głuchowskiego w mediach, iż Teatr nie złożył wniosków do Programów MKiDN 2022, natomiast w przesłanym przez Teatr zestawieniu projektów, na realizację których Teatr aplikował o środki ze źródeł zewnętrznych, ujęto 4 projekty złożone do programów MKiDN 2022;
  • podpisanie umowy z wykonawcą na koncert, którego – jak wynika z zapisów umowy – Teatr jest organizatorem. W programie koncertu przewidziano m.in. wykonanie utworów z wulgaryzmami. W/w umowa jest niekorzystna ze względu na wizerunek Teatru;
  • zamieszczenie na stronie internetowej instytucji oraz w mediach społecznościowych informacji o organizacji koncertu pod tytułem „J*BIĘ TO WSZYSTKO. NARESZCIE WIOSNA!”. Po interwencji organizatora odnośnie organizacji koncertu w Gmachu Głównym Teatru, zmieniona została treść komunikatu o koncercie, lecz nadal pozostała informacja dotycząca promocji albumu AVE MARIA, z którego utwory, mające być zaprezentowane podczas koncertu, zawierają treści wulgarne i obelżywe.

W opinii Zarządu Województwa Małopolskiego, organizacja tego typu wydarzeń na Scenie Głównej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie aspirującego do miana Sceny narodowej, uderza w dobre imię Teatru i w jego wizerunek. Podkreślenia wymaga, że w dotychczasowej działalności Teatru koncerty muzyki rozrywkowej o ile w ogóle się odbywały, miały charakter zdecydowanie incydentalny. Tym większe zdumienie wywołuje decyzja Dyrektora Teatru o organizacji koncertu jawnie obrazoburczego i konfrontacyjnego.

***

Procedura odwoławcza dyrektora samorządowej instytucji kultury

Podkreślamy także, że Zarząd Województwa Małopolskiego nie odwołał dyrektora Krzysztofa Głuchowskiego, ale 17.02.2022 r. wszczął procedurę odwoławczą zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)

Krokiem pierwszym jest podjęcie decyzji (uchwały ZWM) w sprawie zwrócenia się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, związków zawodowych działających w instytucji oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję z prośbą o opinię w sprawie odwołania osoby ze stanowiska dyrektora tej instytucji (na podstawie artykułu 15 ust. 1 i 4 w/w ustawy).

Kolejno, zwrócenie się pisemne o opinię do w/w podmiotów. Po otrzymaniu odpowiedzi Zarząd Województwa Małopolskiego przeanalizuje i podejmie / lub nie podejmie uchwałę o odwołaniu dyrektora. W uchwale odwoławczej określa się czas zakończenia umowy oraz szczegółowe uzasadnienie odwołania. Dla zachowania ciągłość działalności instytucji kultury, organizator powołuje p.o. dyrektora na okres nie dłuższy niż rok.


Źródło:

Małopolska
Link do źródła

Data publikacji oryginału:

22.02.2022

Wątki tematyczne