EN

15.04.2022, 08:15 Wersja do druku

Wrocław. Konkurs na dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu, z siedzibą przy Alei Dębowej 16, we Wrocławiu

I. Kwalifikacje wymagane od kandydata przystępującego do konkursu:

formalne kryteria wyboru, w tym niezbędne wymagania kwalifikacyjne:

1) wykształcenie wyższe magisterskie artystyczne lub w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych,

2) minimum 5-letnie doświadczenie pracy w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych działających w obszarze kultury;

3) minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem,

4) spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

5) korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),

7) terminowe złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów, określonych w pkt IV.

II. Umiejętności i kompetencje kandydata:

1) doświadczenie w zarządzaniu realizacją projektów kulturalnych lub/i inwestycyjnych finansowanych ze źródeł pozabudżetowych,

2) ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe w zakresie zarządzania,

3) umiejętności organizatorsko - menadżerskie, w tym w zakresie zarządzania pracą zespołu,

4) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu,

5) znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, a także zasad gospodarowania finansami publicznymi obowiązujących w tych instytucjach.

III. Zadania realizowane przez dyrektora w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu:

1) organizowanie działalności Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu w sposób zapewniający realizację celów i podejmowanie działań określonych w statucie,

2) prowadzenie polityki repertuarowej i artystycznej Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu w szczególności ustalanie planów repertuarowych instytucji,

3) nadzór nad całokształtem działalności Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu, prowadzenie polityki kadrowej oraz wykonywanie czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy,

4) poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności statutowej Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu

5) dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z ich przeznaczeniem i na zasadach określonych właściwymi przepisami.

IV. Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

1) pisemne zgłoszenie się do konkursu wraz z listem motywacyjnym kandydata na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu,

2) przedstawienie pisemnego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania
i rozwoju Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu
z zakresu sztuki mimicznej, teatru ruchu i tańca z uwzględnieniem interdyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych, biorąc pod uwagę aktualne warunki finansowe instytucji, obejmujące okres 5 sezonów artystycznych, zawierającego m.in.:

- plan działalności artystycznej Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego

we Wrocławiu, w tym zarys repertuaru na kolejne dwa sezony artystyczne,

- wizję działalności i rozwoju Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu, zawierającą misję, cele ze szczególnym uwzględnieniem sposobów ich realizacji

oraz planowane źródła finansowania,

- sposób organizacji pracy Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu, w tym projekt planowanej struktury organizacyjnej,

- strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,

- plan promocyjny na rzecz budowy pozytywnego wizerunku Teatru,

- informację, czy kandydat – w przypadku powołania na stanowisko dyrektora będzie jednocześnie pełnił funkcję dyrektora artystycznego, zgodnie z § 5 ust. 3 statutu Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu;

3) życiorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i osiągnięć,

4) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (kserokopie dyplomów, świadectw, certyfikatów itp.),

5) dokumenty potwierdzające staż pracy lub doświadczenie, o którym mowa w pkt I tj. kserokopie świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających czas, miejsce i charakter wykonywanej pracy,

6) zaświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego wydane przez lekarza medycyny pracy,

7) oświadczenie kandydata, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych i w pełni korzysta
z praw publicznych oraz o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją dla kandydata dla potrzeb przeprowadzenia konkursu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, złożone na formularzu pobranym ze strony www.bip.dolnyslask.pl zakładka praca/praca w jednostkach podległych/ogłoszenia o naborze/ ,

10) dodatkowe dokumenty potwierdzające umiejętności i kompetencje kandydata (opinie, rekomendacje, informacje o dorobku zawodowym itp.),

11) adres do korespondencji elektronicznej oraz indywidualne dane do kontaktu,

12) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez uczestnika konkursu.

V. Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 16 maja 2022 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

Nadesłane oferty nie są zwracane.

VI. 1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Zarząd Województwa Dolnośląskiego powoła Komisję Konkursową i określi tryb jej pracy.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym, bez udziału uczestników i II etap – rozmowa kwalifikacyjna z uczestnikami.

3. Korespondencja z uczestnikami konkursu, w tym informacja o dopuszczeniu do konkursu, terminie uzupełnienia ewentualnych braków lub uchybień w ofercie bądź odrzuceniu oferty z powodów formalnych oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, odbywać się będzie drogą elektroniczną i/lub telefoniczną.

4. Termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego przewiduje się do dnia 30 czerwca 2022 r.

5. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

6. Protokół końcowy z pracy komisji konkursowej zostanie udostępniony na stronie podmiotowej
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

7. Informacje i dokumenty w zakresie warunków organizacyjno – finansowych instytucji – Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu można uzyskać w Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego telefonicznie pod nr tel. 71/770 43 17, 71/776 30 30 bądź mailowo: [email protected] lub [email protected]

Pliki do pobrania

Źródło:

Materiał nadesłany