22.01.2021, 09:09 Wersja do druku

Kraj. Dodatkowe postojowe i zwolnienie ze składek ZUS dla freelancerów

Tarcza Antykryzysowa 6.0 z grudnia 2020 roku wprowadziła dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie ze składek ZUS dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne (umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług).

fot. mat. organizatora

Dodatkowe świadczenie postojowe
Od 15 stycznia osoby, które wykonują  umowy cywilnoprawne mogą ubiegać się o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe. Świadczenie przysługuje w wysokości 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosi 1299,99 zł lub mniej, to jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Świadczenie może otrzymać osoba:
•    która uzyskuje przychód z umowy cywilnoprawnej (umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło)
•    nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna,
•    przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Świadczenie przyznawane jest osobie, której przychód z umowy cywilnoprawnej był uzyskiwany z tytułu:
•    działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
•    działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
•    działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
•    usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
o    usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach: w zakresie pozaszkolnych form edukacji lub przez przewodników muzeów.
Wnioski przyjmowane są tylko elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wniosek składa osoba wykonująca umowę najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.
Dodatkowe świadczenie postojowe skierowane jest do osób, które nie mogły wykonywać obowiązków pomimo podpisanej umowy. Twórcy i artyści, którzy nie mają podstaw do uzyskania świadczenia postojowego i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej mogą skorzystać z pomocy socjalnej. Informacje na temat tej formy wsparcia znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/pomoc-socjalna-dla-tworcow-i-artystow.

Zwolnienie ze składek ZUS
Osoby, które wykonują umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług  (zwaną dalej "umową zlecenia") mogą złożyć wniosek o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu i opłacania składek. Wniosek może dotyczyć składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych należnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.
Aby zwolnić zleceniodawcę z obowiązku naliczania składek muszą być spełnione następujące warunki:
•    umowa została zawarta między 1 stycznia 2021 r. a 31 marca 2021 r.,
•    łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym został złożony wniosek nie przekracza 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,
•    zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia,
•    przedmiot zawartej umowy związany jest z:
o    działalnością twórczą w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
o    działalnością artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
o    działalnością techniczną wspomagającą produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
o    usługami w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
o    usługami świadczonymi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach: w zakresie pozaszkolnych form edukacji lub przez przewodników muzeów,
Zwolnienie z obowiązku naliczania składek przysługuje:
•    z wykonywania każdej umowy zlecenia, jeśli są spełnione wymienione warunki,
•    za każdy miesiąc od stycznia do kwietnia, w którym umowa była wykonywana co najmniej 1 dzień,
•    dla każdej umowy zlecenia do wysokości maksymalnej kwoty podstawy wymiaru tych składek (nie więcej niż w wysokości 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).
Wnioski przyjmowane są tylko elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wniosek składa zleceniodawca w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2255).

Źródło:

www.gov.pl
Link do źródła

Tematy w toku