EN
3.02.2015 Wersja do druku

Warszawa. Ruszą zdjęcia do filmu "Smoleńsk"

Zdję­cia do filmu "Smo­leńsk" w reż. An­to­nie­go Krau­ze­go za­czną się pod ko­niec lu­te­go w War­sza­wie - za­po­wia­da pro­du­cent Ma­ciej Paw­lic­ki. Py­ta­ny o kry­tycz­ną opi­nię eks­per­tów PISF na temat sce­na­riu­sza, od­po­wia­da: film oce­nią wi­dzo­wie.

Producent "Smoleńska" Maciej Pawlicki: zdjęcia pod koniec lutego W rolę pre­zy­den­ta Lecha Ka­czyń­skie­go wcie­li się Lech Ło­toc­ki, Marię Ka­czyń­ską zagra Ewa Dał­kow­ska. W ob­sa­dzie znaj­dą się po­nad­to m.in.: Ha­li­na Ła­bo­nar­ska, Beata Fido, Ma­ciej Pół­to­rak, Red­bad Klijn­stra, Jerzy Ze­lnik, Piotr Bajor, To­masz Ra­da­wiec, Mi­ro­sła­wa Mar­che­luk - po­in­for­mo­wał pro­du­cent. Ter­min re­ali­za­cji zdjęć do "Smo­leń­ska", a za­ra­zem ter­min pre­mie­ry filmu, kil­ka­krot­nie prze­kła­da­no. Prace nad fil­mem roz­po­czę­ły się w 2013 r. w War­sza­wie, ale od­by­ły się wtedy tylko czte­ry dni zdjęć - w kwiet­niu i li­sto­pa­dzie. Zgod­nie z ów­cze­sny­mi pla­na­mi film miał być krę­co­ny w Pol­sce, USA i Gru­zji. Jego pla­no­wa­ny bu­dżet to 9,5 mln zł. Twór­com nie udało się jesz­cze ze­brać tej kwoty, bra­ku­je im pra­wie 2,5

Zaloguj się i czytaj dalej za darmo

Zalogowani użytkownicy mają nieograniczony dostęp do wszystkich artykułów na e-teatrze.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

Źródło:

Materiał nadesłany

PAP

Data:

03.02.2015