EN
24.04.2015 Wersja do druku

Warszawa. Retransmisja spektaklu z londyńskie­go Na­tio­nal The­atre

26 kwiet­nia o godz. 15:00 kino Luna za­pra­szamy na re­trans­misję spek­tklu "Za­wsze piękne. Życie, śmierć i na­dzie­ja w slum­sach Bom­­baju".

Spek­takl miał swoją pre­mierę na de­skach londyńskie­go Na­tio­nal The­atre 12 marca br. Sztu­ka po­wstała na kan­wie książki Ka­the­ri­ne Boo, na­gro­dzo­nej Na­tio­nal Book Award 2012. Jej au­to­rem jest David Hare ("Go­dzi­ny", "Prześwit"). Bo­ha­te­ra­mi sztu­ki są miesz­kańcy rynsz­to­ko­wej dziel­ni­cy biedy Bom­ba­ju - An­na­wa­di, którzy w przej­mujący sposób opo­wia­dają o swo­jej co­dzien­ności, lękach i ma­rze­niach. W roli głównej wystąpiła Meera Syal. Czas trwa­nia: 180 min (w tym ma­te­riały do­dat­ko­we, spek­takl oraz przerwa 20 min) Przed­sta­wie­nie za­re­je­stro­wa­no z udziałem pu­blicz­ności. Re­trans­mi­sja w wer­sji ory­gi­nal­nej w jakości High De­fi­ni­tion. Spek­takl z pol­ski­mi na­pi­sa­mi. Bi­le­ty: 35 zł nor­mal­ny, 30 zł ulgo­wy.

Zaloguj się i czytaj dalej za darmo

Zalogowani użytkownicy mają nieograniczony dostęp do wszystkich artykułów na e-teatrze.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

Źródło:

Materiał własny

Materiał nadesłany

Data:

24.04.2015

Wątki tematyczne