13.03.2012 Wersja do druku

Warszawa. Pomysły ratusza na Dramatyczny

- Wła­dze mia­sta nie ma­ją żad­ne­go po­my­słu na te­atr. Cho­dzi tyl­ko o to, że­by ro­bić szmal - mówi Krystian Lupa po wczorajszym spotkaniu zespołu Teatru Dramatycznego z sze­fem miejskie­go Biu­ra Kultu­ry Mar­kiem Kra­szew­skim.

Zespół Te­atru Dra­ma­tycz­ne­go spo­tkał się wczoraj z sze­fem miej­skie­go Biu­ra Kultu­ry Mar­kiem Kra­szew­skim. I na­brał po­waż­nych obaw co do przy­szło­ści tej sce­ny. Urzęd­ni­cy nie wy­klu­cza­ją bo­wiem ko­mer­cja­li­za­cji te­atru w PKiN, w któ­rym pra­cu­je re­ży­ser­ska czo­łów­ka kra­ju - Kry­stian Lu­pa, Pa­weł Miś­kie­wicz czy Mo­ni­ka Strzęp­ka. Ra­tusz od kil­ku ty­go­dni po­szu­ku­je no­we­go sze­fa TD. Pro­po­no­wał sta­no­wi­sko m.in. Grze­go­rzo­wi Ja­rzy­nie, ale ten - jak wy­ni­ka z na­szych in­for­ma­cji - od­mó­wił. Cze­ka na sie­dzi­bę dla swo­je­go te­atru w przy­szłym Mu­zeum Sztu­ki No­wo­cze­snej - rów­nież przy pl. De­fi­lad. In­ny po­mysł urzęd­ni­ków na tę sce­nę to ko­mer­cja­li­za­cja. Co ozna­cza, że z afi­sza znik­ną uty­tu­ło­wa­ne spek­ta­kle, a mogą pojawić się mniej ambitne, które po prostu na s

Zaloguj się i czytaj dalej za darmo

Zalogowani użytkownicy mają nieograniczony dostęp do wszystkich artykułów na e-teatrze.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

Tytuł oryginalny

Pomysły ratusza na Dramatyczny

Źródło:

Materiał nadesłany

Rzeczpospolita - dodatek Życie Warszawy nr 61 online

Autor:

Jacek Cieślak

Data:

13.03.2012