EN
27.10.2021, 12:13 Wersja do druku

Warszawa. Międzynarodowa konferencja "Wojtyła-Grotowski &"

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza w dniach 18-20 listopada na międzynarodową konferencję naukową „Wojtyła-Grotowski &. Religijny horyzont nowoczesnego teatru i dramatu w Polsce i na świecie”. Bezpłatne zaproszenia na konferencję oraz bilety na spektakl Teatru CHOREA w ramach konferencji dostępne są na stronie internetowej IT oraz w serwisie GoOut.net.

fot. mat. Instytutu Teatralnego

W roku 2020 przypadła setna rocznica urodzin Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła II – świętego, teologa i filozofa, polityka i patrioty, a wreszcie, u zarania swojego duchowego rozwoju – artysty. Zaplanowana na rok jubileuszowy międzynarodowa konferencja nie mogła się odbyć na żywo ze względu na pandemię COVID-19. Tym bardziej cieszymy się, że w tym roku możemy wykorzystać tę szczególną rocznicę, aby w osobie artysty-kapłana dostrzec symptom i symbol ważnego dla polskiej kultury zjawiska – szeroko pojętych związków nowoczesnego teatru polskiego z religią: z chrześcijaństwem i z katolicyzmem, z innymi religiami, ale też z post-sekularyzmem i post-religijnością oraz różnorodnymi praktykami duchowymi.

W tym kontekście nie sposób nie pomyśleć o innej osobie, równie symbolicznej i symptomatycznej, stojącej zarazem obok i naprzeciw Wojtyły, jako dramaturga, performera i teoretyka, czyli o Jerzym Grotowskim, wybitnym reformatorze teatru światowego, którego twórcza wyobraźnia wywodzi się wszak w przeważającej mierze z tych samych – polskich, romantycznych i chrześcijańskich – inspiracji.

Jednak przestrzeń duchowa, która rozciąga się pomiędzy Wojtyłą a Grotowskim, nie zamyka się w granicach wyznaczonych przez te dwa nazwiska. Tytuł konferencji wyraża zatem wolę poszerzenia pola zainteresowań oraz nadzieję na przekroczenie granic: estetycznych, językowych, kulturowych. W haśle „Wojtyła-Grotowski &” zawiera się pytanie o dalsze losy źródłowych treści polskiego teatru we współczesnych realizacjach scenicznych i w nowych dramatach oraz w konfrontacji z dokonaniami twórców z innych krajów.

Pomysłodawcą i kuratorem konferencji jest Artur Grabowski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dramatopisarz i teoretyk dramatu. W obradach i debatach, prowadzonych jednocześnie w trybie stacjonarnym i zdalnym, weźmie udział blisko 40 uczestników z Polski, z Europy i ze Stanów Zjednoczonych. Oprócz znawców twórczości obu patronów konferencji, udział wezmą w niej również badacze teatru i dramatu tworzonego w kręgu religijnej lub parareligijnej tematyki. Będziemy mówić o sztuce aktorskiej i o formach inscenizacji, o performatyce i symbolice tekstu scenicznego oraz o filozoficznych i teologicznych kontekstach teatru.

Konferencji towarzyszyć będą warsztaty, nawiązujące do „teatru esencji”, do scenicznych form „ubogich”, inspirowanych metodami pracy ze słowem i z ruchem. Ich celem jest odsłonięcie i praktyczne zbadanie twórczej kontynuacji tego nurtu w teatrze współczesnym, a rezultat namysłu i konkretnej pracy współczesnych performerów nad tekstami obu patronów konferencji zostanie zaprezentowany na wieczornych pokazach.

W ramach konferencji – 21 listopada o godz. 19:00 w sali Instytutu – odbędzie się także pokaz spektaklu Teatru CHOREA „ja, bóg”, kameralnej opowieści o najważniejszej drodze poszukiwań Grotowskiego w teatrze i w życiu, dotykającej jego najbardziej duchowych pytań – o istnienie/nieistnienie boga.

ENG

The Zbigniew Raszewski Theatre Institute invites you to an international scholarly conference on November 18-20 entitled „Wojtyła-Grotowski &. The religious horizon of modern theater and drama in Poland and around the world”. Free invitations to the conference and tickets for the CHOREA Theater performance are available on IT website and GoOut.net.

The year 2020 marks the centenary of the birth of Karol Wojtyla, Pope John Paul II – saint and, theologian and philosopher, politician and patriot, and finally, at the dawn of his spiritual development – artist. Taking advantage of the jubilee occasion, Z. Raszewski Theatre Institute in Warsaw is organizing an international scientific conference, combined with a lively debate and practical workshops. Scheduled for the anniversary year, it could not take place live due to the pandemic. We are now returning to this project. The conference will take place November 18-20, 2021, at the Theater Institute.

We decided to take advantage of this special anniversary to see in the person of the artist-priest a symptom and symbol of a phenomenon important for Polish culture – the broadly understood relations of modern Polish theater with religion: with Christianity and Catholicism, with other religions, but also with post-secularism and post-religionism, as well as various spiritual practices. In this context it is impossible not to think of another person, equally symbolic and symptomatic, standing at the same time next to and opposite Wojtyla, as playwright, performer and theoretician, namely Jerzy Grotowski, an eminent reformer of the world theater, whose creative imagination derives, after all, predominantly from the same – Polish, Romantic and Christian – inspirations.

However, the spiritual space that stretches between Wojtyla and Grotowski is not closed within the boundaries defined by these two names… The title of our conference, therefore, expresses our will to broaden the field of interest and our hope to cross aesthetic, linguistic and cultural boundaries. In the slogan „Wojtyła-Grotowski &” we can find the question of further fate of the source content of Polish theater in contemporary stage productions and new dramas, and in confrontation with the achievements of artists from other countries.

The conference’s originator and curator is Artur Grabowski, Jagiellonian University professor, playwright and drama theoretician. Nearly 40 participants from Poland, Europe and the United States will take part in deliberations and debates, which will be held simultaneously in stationary and remote mode. In addition to eminent experts in the works of both patrons of the conference, scholars of theater and drama created in the context of religious or parareligious themes will also participate. We will talk about the art of acting and forms of staging, about performatics and the symbolism of the stage text, and about the philosophical and theological contexts of theater.

The conference will be accompanied by workshops referring to the „theater of essence”, to „poor” stage forms inspired by the methods of work with words and movement. Their aim is to uncover and practically examine the creative continuation of this trend in contemporary theater, and the result of reflection and concrete work of contemporary performers on the texts of both conference patrons will be presented during evening shows.

PL

Program konferencji „Wojtyła-Grotowski &”

Czwartek (18 listopada)

9.30 – otwarcie konferencji

10.00 – 10.20 – Anna Ostrowska, Teologia teatru i filozofia dramatu (Wojtyła i Tischner)

10.25 – 10.45 – Zbigniew Solski, Medytacje św. Jana Pawła II. Kilka pytań.

10.50 – 11.10 – Sasho Ognenovski (MACEDONIA), Theatre of the Word and the road to sanctity in „Our God’s Brother” by Karol Wojtyla.

11.15 – 11.35 – Jacek Kopciński, Psy, ludzie i Bóg. Ekoteologia w dramatach Mariusza Bielińskiego i Jarosława Jakubowskiego.

11.40 – 12.00 – Paweł Stangret, Rozbijanie poprzez powtarzanie – religia jako cytat.

12.00 – 12.25 – dyskusja

12.25 – 12.45 – przerwa na kawę

12.50 – 13.10 – Iwona Rusek, Tworzenie roli w świadomości aktora. Berent-Grotowski

13.15 – 13.35 – Józefa Zając-Jamróz, Teatr słowa, teatr ciała. Techniki pracy aktora według M. Kotlarczyka i Z. Molika.

13.40 – 14.00 – Yanna Popova (WIELKA BRYTANIA), The Body and the Word: on the sources of self-knowledge in theatrical practices of Grotowski and Wojtyla.

14.00 – 14.25 – dyskusja

14.30 – 15.30 – przerwa obiadowa

15.45 – 16.05 – Marco de Marinis (WŁOCHY), Una religiosità senza religione. La quete di Grotowski dai Vangeli ai Vangeli.

16.10 – 16.30 – Dominica Laster (USA), THe Tree of LiFe and The Ladder of Transformation: A short Discourse On Grotowski & Kabbalah.

16.35 – 17.00 – Tamara Trojanowska (KANADA), Grotowski’s Theatre: Gnostic? Apophatic? Demonic?

17.00 – 17.30 – dyskusja

17.30 – 19.30 – przerwa

19.30 – 21.30 – prezentacje teatralne oraz dyskusja

Piątek (19.11)

9.30 – 9.50 – Agnieszka Wójtowicz, Grotowski a Kościół (1956 – 1982). Z notatek archiwistki

10.00 – 10.20 – Rafał Węgrzyniak, Manipulacje wokół inscenizacji „Księcia Niezłomnego” w Laboratorium.

10.25 – 10.45 – Ewa Hoffmann Piotrowska, Pan Chrystus. Bóg-człowiek jako pareneza Jerzego Grotowskiego.

10.50 – 11.10 – Marlena Krupa, Jan od Krzyża, Wojtyła i Grotowski: ku sztuce numinotycznej

11.15 – 11.35 – Dariusz P. Klimczak, Święte uniwersum. Alegoria i alegoreza w dramatach Wojtyły i w teatrze Grotowskiego.

11.40 – 12.00 – dyskusja

12.00 – 12.20 – przerwa na kawę

12.30 – 12.50 – Tomasz Man, Dramaturgiczny projekt „Biblia”.

12.55 – 13.15 – Kim Skjoldager-Nielsen (SZWECJA), Metaphysical, Spiritual and Religious Experiences in Staged Events.

13.20 – 13.40 – Avra Sidiropoulou (CYPR), The Irreverent Spirituality of Romeo Castellucci.

13.45 – 14.05 – Katarzyna Biela, Sacrum, tożsamość i pętla feedbacku w „Madam Eva”, „Ave Madam” i „Odlocie” Z. Fajfera

14.10 – 14.30 – dyskusja

14.30 – 15.30 – przerwa obiadowa

15.45 – 16.05 – Ilaria Salonna-Rogoziński (WŁOCHY), About Grotowski’s expression „carnal prayer”.

16.10 – 16.30 – Anna Caixach (HISZPANIA), Grotowski’s Art as Vehicle or the Return Journey to the essential Reality of Experience: a genuine Avaita-Tantra Path Through Organic Action.

16.35 – 16.55 – Magdalena Nilidzińska, Grotowski i chiński trening aktorski

17.00 – 17.30 – dyskusja

Sobota (20.11)

9.30 – 9.50 – Tadeusz Kornaś, Msze w teatrze współczesnym. Między Grotowskim a Janem Pawłem

10.00 – 10.20 – Magdalena Hasiuk, Praktykowanie „re-ligare” w pracy Teatru Węgajty.

10.25 – 10.45 – Konrad Szczebiot, Sacrum, profanum i polska tradycja teatralna w wybranych spektaklach Teatru Wierszalin.

10.50 – 11.10 – Alina Epangec (RUMUNIA), Experiment, Intimacy, Emotion: A Religion for The Art Theatre

11.15 – 11.35 – Magdalena Juźwik, Baletowe tworzenie świata – w choreografii Uwe Scholza

11.40 – 12.00 – dyskusja

12.00 – 12.20 – przerwa na kawę

12.30 – 12.50 – Călin Ciobotari (RUMUNIA), Grotowski and dramatic text. Interpretation, prophanation, meeting.

12.55 – 13.15 – Daniel Sobota, Performer jako osoba i jej akt. Filozofia działania Jerzego Grotowski w świetle Osoby i czynu Karola Wojtyły.

13.20 – 13.40 – Tyrone Grima (MALTA), Simone Weil: a challenging approach for the theatre practitioner.

13.45 – 14.05 – Witold Wołowski, Schizofrenia i przebaczenie: dramaturgia Jeana-Francois-Farida Boukraba’y.

14.10 – 14.30 – dyskusja

14.30 – 15.30 – przerwa obiadowa

15.45 – 16.05 – Zofia Zarębianka, Konteksty literackie i duchowe poematu K. Wojtyły „Ciągle jestem na tym samym brzegu”.

16.10 – 16.30 – Anna Opolska, Wojtyła-Grotowski & Merton. Korespondencja, której nie było.

16.35 – 16.55 – Kazimierz Kowalewicz, Grotowski i Miłosz.

17.00 – 17.20 – Hubert Okonowicz, Teatr Baczyńskiego.

17.30 – 18.00 – dyskusja

18.00 – zamknięcie konferencji

Niedziela 21.11

19.00 – spektakl Teatru CHOREA „ja, bóg”

Wydarzenie będzie otwarte dla publiczności i zorganizowane zgodnie z obowiązującą w Instytucie Teatralnym dyscypliną sanitarną.

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim gościom Instytutu i ograniczoną liczbę miejsc na widowni, prosimy o przemyślane pobieranie zaproszeń oraz o przybycie kilkanaście minut przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia w celu wypełnienia formularza kontaktowego COVID-19.

Źródło:

Materiał własny

Wątki tematyczne