EN
26.02.2014 Wersja do druku

Turcja. Teatr wśród 100 polskich projektów kulturalnych

Bli­sko 100 pro­jek­tów kul­tu­ral­nych zre­ali­zu­je w Tur­cji Pol­ska dla uczcze­nia 600. rocz­ni­cy usta­no­wie­nia sto­sun­ków pol­sko-tu­rec­kich. Pierw­szy z nich, wy­sta­wę pt. "Da­le­kie są­siedz­two. Bli­skie wspo­mnie­nia" otwo­rzą w Stam­bu­le pre­zy­den­ci obu kra­jów.

- Kul­tu­ra pol­ska w Tur­cji bę­dzie re­pre­zen­to­wa­na przez nad­cho­dzą­ce 309 dni w róż­nych ob­sza­rach, li­te­ra­tu­rze, te­atrze, sztu­kach wi­zu­al­nych, mu­zy­ce po­waż­nej i klu­bo­wej oraz fil­mie - po­wie­dzia­ła wi­ce­mi­ni­ster kul­tu­ry Mo­ni­ka Smo­leń. Jak pod­kre­śli­ła, "pro­gram zo­sta­nie za­in­au­gu­ro­wa­ny 6 marca, kiedy wy­stawę w Mu­zeum Sakip Sa­ban­ci w Stam­bu­le otwo­rzą pre­zy­den­ci obu kra­jów, Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski i Ab­dul­lah Gul". Pro­gram kul­tu­ral­ny ko­or­dy­nu­je In­sty­tut Adama Mic­kie­wi­cza. Dy­rek­tor pla­ców­ki Paweł Po­to­ro­czyn pod­kre­ślił, że celem kul­tu­ral­nych dzia­łań w Tur­cji jest zbu­do­wa­nie trwa­łych re­la­cji po­mię­dzy oboma kra­ja­mi. - Wbrew od­le­gło­ści Po­la­cy i Turcy są bar­dzo po­dob­ni. Łączy nas duma z wła­snej kul­tu­ry, go­ścin­ność i po­czu­cie

Zaloguj się i czytaj dalej za darmo

Zalogowani użytkownicy mają nieograniczony dostęp do wszystkich artykułów na e-teatrze.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

Źródło:

Materiał nadesłany

PAP

Data:

26.02.2014