13.04.2021, 10:20 Wersja do druku

Świdnica. Konkurs na sztukę teatralną

Po raz kolejny Świdnicki Ośrodek Kultury ogłasza w ramach projektu Alchemia teatralna Ogólnopolski Konkurs SZTUKA TEATRALNA. Zachęcamy wszystkich chętnych do nadsyłania dramatów (tragedii, komedii i innych gatunków) o tematyce współczesnej, nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagradzanych. Nagrody o łącznej puli 1800 zł będą przyznawane w trzech kategoriach: szkól podstawowych (kl. VIII), szkół średnich i dorosłych — nie ma górnego limitu wiekowego.

fot. mat. organizatora

Wydrukowaną i podpisaną sztukę należy przesłać z dopiskiem „konkurs na sztukę teatralną” na adres Świdnickiego Ośrodka Kultury (Rynek 43, 58-100 Świdnica). Należy również przesłać wersję elektroniczną tekstu na adres h.szymanska@sok.com.pl. Obie wersje należy dostarczyć na wskazane wyżej adresy do 8 czerwca 2021 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca czerwca 2020 r. Wszystkie szczegóły znaleźć można znaleźć w regulaminie. Formularze do pobrania dostępne są na stronie: https://sok.com.pl/wydarzenie/konkurs-sztuka-teatralna-2021/

Projekt „Alchemia teatralna” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY

OGŁASZA OGÓLNOPOLSKI KONKURS

SZTUKA TEATRALNA — ALCHEMIA TEATRALNA 2021

1. Przedmiotem konkursu jest dramat o szeroko rozumianej tematyce współczesnej, nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany, będący oryginalnym dziełem autora (adaptacje nie będą przedmiotem konkursu).

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (kl. VIII), szkół średnich oraz osób dorosłych (+19 lat).

3. Jeden autor może zgłosić do konkursu wyłącznie jeden utwór.

4. Przedmiotem konkursu nie są utwory autorstwa zbiorowego.

5. Utwór wydrukowany i podpisany należy przesłać z dopiskiem „konkurs na sztukę teatralną” na adres: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica. Należy również przesłać wersję elektroniczną tekstu na adres h.szymanska@sok.com.pl. Obie wersje należy dostarczyć na wskazane wyżej adresy do 8 czerwca 2021. W przypadku przesyłek listowych decyduje data stempla pocztowego.

Praca (napisana czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki 12), powinna liczyć maksymalnie 10 stron w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz maksymalnie 20 stron w przypadku licealistów i dorosłych.

6. Utwory nieodpowiadające powyższym warunkom nie będą przedmiotem oceny.

7. Organizator informuje, że wszystkie nadesłane prace konkursowe przed przekazaniem ich do oceny Jury poddane zostaną anonimizacji w sposób uniemożliwiający identyfikację autorów. Dopiero po całościowej ocenie nadesłanych prac Organizator umożliwi Komisji identyfikację autorów.

8. Z chwilą zgłoszenia utworu do konkursu, każdy uczestnik wyraża zgodę na niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z utworu przez Organizatora.

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez do dnia 30.06. 2021.

10. Jury przyzna 3 główne finansowe nagrody konkursu — I w kategorii szkól podstawowych (kl. VIII),

I w kategorii szkół średnich, I w kategorii dorosłych — po 600 zł każdej kategorii.

Jednocześnie Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

11. Organizator nie zwracają nadesłanych prac.

12. Każdy uczestnik wraz z pracą nadsyła formularz zgłoszeniowy wraz z informacją RODO (info: www.alchemiateatralna.pl, www.sok.com.pl)

13. Wszystkich informacji na temat konkursu udziela koordynator projektu Halina Szymańska: h.szymanska@sok.com.pl, tel. 748515653.

ZAPRASZAMY DO PISANIA!

www.alchemiateatralna.pl, www.sok.com.pl

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne