30.12.2014 Wersja do druku

Rok 2015 - bogaty w ważne rocznice dla Polski i dla Europy

Rok 2015 został ustanowiony przez Sejm Rokiem św. Jana Pawła II i Jana Długosza, a także Rokiem Teatru Publicznego

STY­CZEŃ: 12 stycz­nia mija 70 lat od roz­po­czę­cia zi­mo­wej ofen­sy­wy Armii Czer­wo­nej z linii Wisły i Narwi w kie­run­kach za­chod­nim i pół­noc­nym. W re­zul­ta­cie Armia Czer­wo­na za­ję­ła ob­szar Pol­ski cen­tral­nej, a także Prusy Wschod­nie oraz Po­mo­rze. 17 stycz­nia 1. Armia Woj­ska Pol­skie­go wkro­czy­ła do zruj­no­wa­nej War­sza­wy. Dwa dni póź­niej (19 stycz­nia) przy­pa­da 70. rocz­ni­ca wy­da­nia przez ko­men­dan­ta głów­ne­go AK gen. Le­opol­da Oku­lic­kie­go roz­ka­zu o roz­wią­za­niu struk­tur Armii Kra­jo­wej, która uwa­ża­na jest za naj­więk­sze i naj­le­piej zor­ga­ni­zo­wa­ne pod­ziem­ne woj­sko dzia­ła­ją­ce w oku­po­wa­nej Eu­ro­pie. W stycz­niu mija 70. lat od wy­zwo­le­nia KL Au­schwitz przez Armię Czer­wo­ną. Niem­cy za­ło­ży­li obóz Au­schwitz w 1940 r., aby wię­zić w nim Po­la­ków. Au­schwitz II-Bir­ke­nau po

Zaloguj się i czytaj dalej za darmo

Zalogowani użytkownicy mają nieograniczony dostęp do wszystkich artykułów na e-teatrze.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

Źródło:

Materiał nadesłany

PAP

Data:

30.12.2014

Wątki tematyczne