EN

Polityka prywatności

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, wydawca portalu internetowego e-teatr.pl (dalej Portal) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe Portalu zawarte w formularzach rejestracyjnych e-teatr.pl oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zamieszczonych na e-teatr.pl jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiegow Warszawie ul. Jazdów 1 00-467 Warszawa, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego numerem RIK 54/03 , NIP: 5262707950, REGON: 015508468   Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w następujący sposób:
a. listownie: ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa,
b. e-mailowo: [email protected] -teatralny.pl
c. telefonicznie: 22 501 70 02

Administrator danych wyznaczył Inspektorkę Danych Osobowych - Monikę Sławut, z którą można się skontaktować wysyłając mail na adres: [email protected].

Pani/ Pana dane są przetwarzane na podstawie Pani/ Pana zgody w celu udostępniania treści przez Administratora.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora i jego pracowników. Wszystkie osoby mające dostęp do danych osobowych są zobowiązane do zachowania poufności.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku gdy Administrator naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.