EN

19.08.2023, 11:24 Wersja do druku

Łódź. W piątek rozpoczął się Festiwal Teatralny Retroperspektywy

Dziewięć spektakli i trzy koncerty złożą się na program XII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy, który rozpoczął się w piątek w Łodzi. Tegorocznym hasłem wydarzenia, organizowanego przez w Fabryce Sztuki przez Teatr Chorea, są "Generacje".

fot. mat. organizatora

"Re­tro­per­spek­ty­wy są je­dy­nym z nie­wie­lu fe­sti­wa­li w Pol­sce, któ­ry w te­atrze od­rzu­ca po­dzia­ły na ga­tun­ki i nur­ty, i nie róż­ni­cu­je ar­ty­stów na za­wo­dow­ców i ama­to­rów, pre­zen­tu­jąc jed­no­cze­śnie cie­ka­we zja­wi­ska te­atral­ne, mu­zycz­ne, wspól­no­to­we, de­fi­niu­ją­ce kul­tu­ro­wą toż­sa­mość współ­cze­sne­go czło­wie­ka. W pro­po­no­wa­nych przez nas wy­da­rze­niach toż­sa­mość ta jest okre­śla­na no­wo­cze­snym ję­zy­kiem sztu­ki, po­dą­ża­ją­cym wła­sny­mi ścież­ka­mi i szu­ka­ją­cym na róż­ne spo­so­by od­nie­sień do tra­dy­cji" - podkreślają organizatorzy festiwalu.

W tym roku Teatr Chorea zaproponował, by hasłem łączącym prezentowane w ramach Retroperspektyw spek­ta­kle, kon­cer­ty i dys­ku­sje, były "Generacje". W dwa kolejne weekendy - od 18 do 27 sierpnia - artyści i publiczność będą zastanawiać się, ja­kie prze­pły­wy mię­dzy­po­ko­le­nio­we i ja­kie za­nie­cha­nia mogą przy­nieść szan­sę na zmie­rze­nie się ze świa­tem, biorąc pod uwagę, że kil­ka ostat­nich lat było okresem nie­pew­no­ści i re­al­nych za­gro­żeń: woj­ną, ka­ta­stro­fą kli­ma­tycz­ną, kry­zy­sa­mi glo­bal­ny­mi i oso­bi­sty­mi.

Festiwal rozpocznie premierowy spektakl Teatru Chorea "Księgi niepokoju. Stanisław/Antoni/Fernando" oraz koncert "Rejs" Mur/Beton & Gadający Pies w reżyserii Konrada Dworakowskiego i z muzyką Piotra Klimka. W kolejnych dniach zaprezentowane zostaną: spektakl Charkowskiego Państwowego Akademickiego Teatru Lalek im. V.A. Afanasyeva "Jestem OK" (19 sierpnia) i spektakl poetycki "Pieśń skowronka" (20 sierpnia) czy premierowa sztuka "Dybuk" w reż. Łukasza Kłosa (25 sierpnia).

Interesująco zapowiada się sztuka "Robot", która powstała w wyniku współpracy artystów z Polski i Chile polskich - będzie ją można obejrzeć 26 sierpnia. Tego samego dnia wystąpi zespół Hańba! Ze swoim nowym albumem "Kryzys". Koncert na dziedzińcu Fabryki Sztuki będzie otwarty dla publiczności.

Łącznie w Fabryce Sztuki zostanie pokazanych 9 spektakli, w tym 4 premierowe oraz 4 spektakle zagraniczne - z Ukrainy, Finlandii i Norwegii. Zaplanowane zostały także 3 koncerty - w tym kończące festiwal widowisko muzyczno-poetyckie pt. "Livet", efekt współpracy polskich i norweskich artystów. Podobnie jak w latach ubiegłych nie zabraknie mię­dzy­po­ko­le­nio­wych warsz­ta­tów i dys­ku­sji o te­atrze i eko­lo­gii w prak­ty­ce.

Źródło:

PAP