EN
Księgi niepokoju. Stanisław / Antoni / Fernando
Premiera 18.08.2023

Księgi niepokoju. Stanisław / Antoni / Fernando

reż. Tomasz Rodowicz

Tłumaczenie:

Mi­chał Lip­szyc

Dramaturgia:

Ka­ta­rzy­na Kny­chal­ska, To­masz Ro­do­wicz

Scenariusz:

Ka­ta­rzy­na Kny­chal­ska, To­masz Ro­do­wicz

Scenografia:

Jola Kró­lic­ka

Kostiumy:

Jola Kró­lic­ka

Muzyka:

Mi­chał Su­rosz, Ne­ve­na Ro­do­wicz

Reżyseria światła:

Adam­masz Za­ma­na

Asystent reżysera:

Ju­lia Ja­ku­bow­ska

Dźwięk

Mar­cin Do­bi­jań­ski, Ka­rol Skrzy­piec

Kie­row­nik pro­duk­cji, opie­ka pe­da­go­gicz­na

Wiktor Moraczewski

Obsada:

To­masz Ro­do­wicz
An­to­ni Wój­cik-Urba­niak
Sta­ni­sław Gi­nal­ski

Uwagi:

Na mo­ty­wach “Księ­gi nie­po­ko­ju” Fer­nan­do Pes­soa i roz­gry­wek sza­cho­wych

Stowarzyszenie Teatralne Chorea
ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź

Aktualności