12.09.2013 Wersja do druku

Łódź. Miasto świętuje rocznicę urodzin Juliana Tuwima

Finał kon­kur­su na utwór mu­zycz­ny do tek­stu Ju­lia­na Tu­wi­ma, happe­ning w po­cią­gu re­la­cji Łódź- War­sza­wa czy ulicz­ny spek­takl - to nie­któ­re atrak­cje ob­cho­dów 119. uro­dzin poety, które od piąt­ku od­by­wać się będą w Łodzi.

To ko­lej­ne wy­da­rze­nia w ra­mach ob­cho­dów Roku Ju­lia­na Tu­wi­ma - usta­no­wio­ne­go przez Sejm w 60. rocz­ni­cę śmier­ci poety i 100. rocz­ni­cę jego po­etyc­kie­go de­biu­tu. Na­to­miast już dzi­siaj pre­zy­dent Łodzi Hanna Zda­now­ska złoży kwia­ty na gro­bie Ju­lia­na Tu­wi­ma na war­szaw­skich Po­wąz­kach - po­in­for­mo­wał rzecz­nik pre­zy­dent mia­sta Mar­cin Ma­słow­ski. W pią­tek - w dniu 119. rocz­ni­cy uro­dzin poety - za­pla­no­wa­no w Łodzi wiele tu­wi­mow­skich atrak­cji ar­ty­stycz­nych. Roz­pocz­nie je akcja hap­pe­nin­go­wa "Po­ciąg PA­RA­BUCH", czyli czy­ta­nie i śpie­wa­nie tek­stów Ju­lia­na Tu­wi­ma na pe­ro­nie i w po­cią­gu re­la­cji Łódź Ka­li­ska - War­sza­wa Wschod­nia i w dro­dze po­wrot­nej. W cen­trum Off Piotr­kow­ska po­ka­za­ny zo­sta­nie ulicz­ny spek­takl "Tuwim JULEK - PARA buch FRAZY w Ruch". Sta­nie ta

Zaloguj się i czytaj dalej za darmo

Zalogowani użytkownicy mają nieograniczony dostęp do wszystkich artykułów na e-teatrze.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

Źródło:

Materiał nadesłany

PAP

Data:

12.09.2013

Wątki tematyczne