01.07.2014 Wersja do druku

Łódź. Kolorowa Lokomotywa jeździ latem

Kilka ty­się­cy osób weź­mie udział w te­go­rocz­nej edy­cji pro­jek­tu Ko­lo­ro­wa Lo­ko­mo­ty­wa - Na Zie­lo­nym Szla­ku, skie­ro­wa­nym do dzieci i mło­dzie­ży z woj. łódz­kie­go. Pro­gram zo­stał za­in­au­gu­ro­wa­ny w Łódz­kim Domu Kul­tu­ry.

Na pro­jekt Ko­lo­ro­wa Lo­ko­mo­ty­wa - Na Zie­lo­nym Szla­ku skła­da się kil­ka­set warsz­ta­tów eko­lo­gicz­no-ar­ty­stycz­nych oraz trzy kon­kur­sy, które or­ga­ni­zo­wa­ne będą latem w Łódz­kim Domu Kul­tu­ry i 13 po­wia­to­wych cen­trach kul­tu­ry. Jak pod­kre­ślił dy­rek­tor Łódz­kie­go Domu Kul­tu­ry Jacek So­kal­ski, w re­ali­za­cji pro­jek­tu bie­rze udział 55 miej­sco­wo­ści z ca­łe­go re­gio­nu. Mar­sza­łek woj. łódz­kie­go Wi­told Stę­pień dodał, że jest to ofer­ta skie­ro­wa­na do naj­młod­szych miesz­kań­ców re­gio­nu, szczegól­nie tych, któ­rzy nie wy­jeż­dża­ją na wa­ka­cje poza miejsce za­miesz­ka­nia. W ra­mach pro­jek­tu za­pla­no­wa­no wy­ciecz­ki szla­ka­mi par­ków kra­jo­bra­zo­wych, gry te­re­no­we, a także warsz­ta­ty ma­lar­skie i fo­to­gra­ficz­ne w ple­ne­rze. Po­dob­nie jak pod­czas pierw­szej edy­c

Zaloguj się i czytaj dalej za darmo

Zalogowani użytkownicy mają nieograniczony dostęp do wszystkich artykułów na e-teatrze.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

Źródło:

Materiał nadesłany

PAP

Data:

01.07.2014