EN
6.12.2021, 11:55 Wersja do druku

Radom. Konkurs na plakat gombrowiczowski rozstrzygnięty

Teatr Powszechny w Radomiu przy wsparciu Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli oraz Muzeum Plakatu w Wilanowie ogłosił drugi już zamknięty Konkurs na najciekawszy plakat Gombrowiczowski, który stanie się wizytówką XIV Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego. 

Do udziału w konkursie zaproszeni zostali wybitni artyści: Justyna Czerniakowska, Maja Wolna, Ania Wieluńska, Agnieszka Ziemiszewska, Tomasz Bogusławski, Piotr Karczewski, Sławomir Kosmynka, Mateusz Machalski, Paweł Ryżko, Max Skorwider, Marcin Władyka.

proj. Max Skorwider

3 grudnia 2019 r. w siedzibie teatru jury w składzie: Małgorzata Potocka (dyrektor Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu), Jakub Ciężki (malarz, autor instalacji), Michał Dracz (grafik, scenograf), Mariusz Knorowski (kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie), i Tomasz Tyczyński (kurator Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli), przyznało swoje nagrody. Uznano, że praca Maxa Skorwidera - jednego z najbardziej cenionych plakacistów młodego pokolenia stanie się festiwalowym plakatem najbliższej edycji Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego w Radomiu. 

Kolejne miejsca zostały przyznane pracom Anny Wieluńskiej i Mateusza Machalskiego. Wszystkie plakaty zostaną zaprezentowane w Radomiu w trakcie inauguracji festiwalu, a także na pokonkursowych wystawach w wielu galeriach w Polsce i za granicą.

Teatr Powszechny w Radomiu od 1993 r. jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego - jednego z najważniejszych polskich festiwali teatralnych. Jest to impreza, która od początku swojego istnienia ma charakter interdyscyplinarny, łączący teatr, naukę, krytykę, sztuki plastyczne, muzykę, film. Pomiędzy kolejnymi edycjami Festiwalu Gombrowiczowskiego, w różnych formach analizujemy dzieła pisarza, mi. in. poprzez wystawy, warsztaty teatralne, spotkania z twórcami literatury. W tym roku odbyła się już druga edycja stałego konkursu na plakat gombrowiczowski, który będzie promował Festiwal. 

Konkurs na najciekawszy plakat Gombrowiczowski realizowany jest w ramach zadania XV Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski – działania okołofestiwalowe.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Małgorzata Potocka – aktorka, reżyserka, producentka filmowa. Doktor sztuk filmowych i teatralnych. Dyrektor Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu – organizatora Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego.

Jakub Ciężki – malarz, autor instalacji. Zdobył dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarskiej prof. Jacka Wojciechowskiego. Pracuje na Wydziale Artystycznym UMCS. 

Michał Dracz - scenograf, grafik, twórca multimedialny, absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, dyplom w pracowni Eugeniusza Geta Stankiewicza. Zajmuje się szeroko rozumianym teatrem formy, teatrem lalek i teatrem ruchu. Twórca ponad 40 scenografii do spektakli oraz wydarzeń parateatralnych

Mariusz Knorowski – krytyk i historyk sztuki. Kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie. Pełnił funkcję dyrektora artystycznego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Członek Rad Programowych Muzeum Narodowego we Wrocławiu i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. 

Tomasz Tyczyński – dziennikarz, publicysta. Kierownik Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, oddziału Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. 

Max Skorwider - artysta-grafik, pracuje w Katedrze Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od 2005 – pra­cuje jako wykła­dowca na Uni­wer­sy­te­cie Arty­stycz­nym w Pozna­niu. W 2010 – otrzy­mał tytuł dok­tora sztuki W 2019 – otrzymał stopień dr habilitowanego w dziedzinie sztuki. Ceniony arty­sta mło­dego poko­le­nia. Wykła­dowca Uni­wer­sy­tetu Arty­stycz­nego dawniej/ ASP/ w Pozna­niu. Absol­went Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Pozna­niu – Wydział Gra­fiki. Dyplom w zakre­sie gra­fiki warsz­ta­to­wej: pra­cow­nia Lito­gra­fii. Zaj­muje się gra­fiką projektową, pla­ka­tem, ilu­stra­cją pra­sową oraz innymi for­mami sztuki współ­cze­snej. Uczest­nik wystaw i kon­kur­sów, wie­lo­krot­nie nagra­dzany w kraju i zagranicą.
Ilustrator książek dla dzieci i młodzieży, m.in. Polityka, Ekonomia, Mózg, Kosmos, Choroba.

Anna Wieluńska - Ur. 1992: studia na Wydziale Grafiki Warszawskiej ASP w latach 2012-2017. Dyplom obroniony z wyróżnieniem rektorskim. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury. W 2016 otrzymała stypendium im. Beatrice Warde, ufundowane przez firmę Monotype oraz Type Directors Club. Laureatka trzeciego miejsca w konkursie na plakat Gombrowiczowski ogłoszony przez Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu w 2019r.

Mateusz Machalski - Absolwent (a obecnie doktorant) Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się projektowaniem identyfikacji wizualnych oraz krojów pisma. Autor m.in. identyfikacji wizualnej Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy oraz projektu rodziny 42 odmian krojów pisma dla korporacji Tupperware.

Źródło:

Materiał nadesłany