EN

8.11.2022, 17:12 Wersja do druku

Łódź. W Fabryce Sztuki - wystawa i spektakl dla młodych widzów

Inspirowana bohaterem Słowackiego wystawa "Kordian_a" oraz premiera spektaklu dziecięco-młodzieżowej grupy Teatru CHOREA, przedstawiającego różne spojrzenia na Łódź dawniej i dziś, to propozycje dla młodych widzów, przygotowane na piątek i sobotę przez Fabrykę Sztuki w Łodzi.

Inne aktualności

W Fabryce Sztuki w Łodzi, 11 i 12 listopada, będzie można wziąć udział w wydarzeniach przygotowanych dla rówieśników przez dzieci i młodzież w ramach kolejnej odsłony projektu "Przestrzenie Sztuki".

W piątek odbędzie się wernisaż wystawy "Kordian_a" - ma ona formę instalacji performatywnej, stworzonej w trakcie warsztatów przeprowadzonych w grupie młodzieży, dla której inspiracją była postać Kordiana – tytułowego bohatera dramatu Juliusza Słowackiego z 1834 roku.

"Sprawdzaliśmy czy rozterki, doświadczenia, wątpliwości Kordiana – rówieśnika współczesnych nastolatków – mogą w jakiś sposób rezonować z problemami, wyborami dzisiejszych młodych ludzi. Czy Kordian mieszkałby w bloku na Bałutach czy w lofcie na Księżym Młynie? Czy miałby dziary czy raczej modną brodę? Czy wziąłby udział w czarnym proteście czy marszu niepodległości?" – mówiła jedna z kuratorek projektu Natalia Perek.

Jak zapewniają organizatorzy, wystawa nie będzie nową interpretacją lektury szkolnej, lecz zapisem osobistego doświadczenia wynikającego ze spotkania z głównym bohaterem; to zaproszenie do świata młodego człowieka, który dojrzewa, próbuje określić swoje priorytety, poszukuje autentycznego "ja", buduje i traci złudzenia, często przegrywa.

Wystawa "Kordian_a" zrealizowana została przez Stowarzyszenie Portiernia Sztuki. Projekt miał swoją premierę w tym roku w ramach akcji "Dotknij Teatru" zorganizowanej przez Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych. Obok Natalii Perek, jego kuratorką jest także Luiza Łuszcz-Kujawiak. Za warstwę muzyczną odpowiada Agnieszka Lach, a autorką fotografii jest Aleksandra Korszuń. Podczas pokazów performatywnych wystąpią Pola Chabierska, Weronika Kępa, Ewelina Kopeć. Wydarzeniu będą towarzyszyły warsztaty dla uczniów XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi oraz Szkoły Podstawowej im. Ignacego Loyoli w Łodzi. Prace młodych twórców będzie można oglądać w Fabryce Sztuki do 17 listopada.

Dzień później, 12 listopada, na scenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki odbędzie się premiera spektaklu dziecięco młodzieżowej grupy teatralnej uczęszczającej na stałe zajęcia Teatru CHOREA. Przedstawienie "... Od czasu do czasu..." wyreżyserował Janusz Adam Biedrzycki. To eks­pe­ry­ment te­atral­ny w wy­ko­na­niu mło­dych osób, przed­sta­wia­ją­cy róż­ne spoj­rze­nia na Łódź – daw­niej i dziś.

"To opo­wieść o świa­tach rów­no­le­głych, na­cho­dzą­cych na sie­bie, mi­ja­ją­cych się. Uła­mek cza­su, ułamek hi­sto­rii, uła­mek miej­sca" – zapowiedział reżyser, podkreślając, że koncepcja i scenariusz spektaklu zostały stworzone przez uczestników zajęć teatralnych.

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Pro­jekt do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków bu­dże­tu pań­stwa oraz Urzędu Miasta Łodzi.

Źródło:

PAP